achtergrondplaatje

Huisregels KrijgdeKleertjes.nl

1. Inleiding

1.1 Wij hebben voor het gebruik van de website KrijgdeKleertjes.nl een aantal huisregels (ook wel  gebruiksvoorwaarden) opgesteld zodat iedereen weet wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar aan willen houden.
Met het gebruik van onze website aanvaard je onderstaande regels.

 

1.2 Door gebruik te maken van onze website geef je ons toestemming voor het gebruiken van je persoonsgegevens. De manier waarop we omgaan met je gegevens is  beschreven in ons Privacybeleid.

 

2. Dienst
2.1 KrijgdeKleertjes.nl is een project van een stichting onder het Nederlands recht. De stichting heet Stichting ProRuil. KvK-nummer 55041876, BTW-nummer 851542293B01, gevestigd in Bunnik

 

2.2 KrijgdeKleertjes.nl brengt vraag en aanbod van kinderspullen op haar website bij elkaar. De verantwoordelijkheid voor het aanbieden van mooie spullen ligt bij de gebruikers. KrijgdeKleertjes.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud die gebruikers of anderen op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers met elkaar of met anderen aangaan.

 

2.3 Je bent zelf er verantwoordelijk voor dat de spullen die je aanbiedt via KrijgdeKleertjes ook echt van jou zijn. KrijgdeKleertjes.nl houdt geen toezicht op de rechtmatigheid van de geplaatste artikelen. Ook houden houden we geen toezicht op de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Mochten andere organisaties of bedrijven diensten via KrijgdeKleertjes gaan aanbieden, dan zijn  hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

 

2.4 Door onze huisregels proberen we problemen te voorkomen. Als je toch een probleem hebt met één of meer gebruikers of derden, moet je dit zelf proberen op te lossen. Wij kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing maar hiervoor niet garant  staan. KrijgdeKleertjes.nl raadt je hierbij aan onze tips over de wijze van aanbieden en ruilen van kinderspullen ter harte te nemen.

 

2.5 KrijgdeKleertjes.nl is alleen toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onze website is alleen toegankelijk voor minderjarigen wanneer zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen.

 

3. Rechten KrijgdeKleertjes.nl

3.1 KrijgdeKleertjes heeft het intellectuele eigendomsrecht op de dienst die ze verleent: de website. Het gaat hierbij om een heleboel rechten: waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, en ook rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”). Op de inhoud die gebruikers en derden op de website plaatsen hebben we niet het eigendomsrecht.

 

3.2 Je mag de geplaatste inhoud (pakketten) op KrijgdeKleertjes.nl gebruiken om spullen te ruilen. Als lid geeft KrijgdeKleertjes.nl je hiervoor het tijdelijk recht - een ‘licentie’. Deze is alleen voor jou. Je kunt het niet overdragen aan iemand anders. Deze licentie is door ons weer in te trekken. Verder heeft KrijgdeKleertjes.nl nog andere rechten, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet (zie ook onze privacyregels).

 

3.3 Niets wat in deze huisregels of op de website wordt vermeld, is bedoeld om je bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze website uit te breiden.

 

4. Registreren, je aanbod/pakket plaatsen en beoordelen
4.1 Je kunt je als aanbieder/aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Je kunt je persoonlijke pagina ook altijd weer van de website verwijderen.

 

4.2 Je staat in voor de juist- en volledigheid van jouw  geregistreerde gegevens. Deze moet je zelf actueel houden door ze zo nodig te wijzigen.

 

4.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens mag je niet aan anderen ter beschikking stellen.

 

4.4 Nadat je met jouw gebruikersnaam en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt je gratis aanbod plaatsen en op het aanbod van andere  leden reageren.

 

4.5 Voor het aanbieden van pakketten op KrijgdeKleertjes.nl gelden de onderstaande  regels. Ander aanbod is niet toegestaan.

 • Pakketten moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie.
 • De inhoud van je pakket is heel, schoon en ziet er verzorgd uit.
 • Bied je aanbod in het Nederlands aan.
 • Als je pakket niet meer beschikbaar is moet je het aanbod verwijderen.
 • Let op dat je eigen foto’s plaatst: het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.
 • De titel van je pakket moet kloppen met de inhoud en mag niet misleidend zijn.

Wanneer je aanbod plaatst, die niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd.

 

4.6 Je kunt de kwaliteit van de spullen van aanbieders beoordelen. Deze waarderingen kun je zelf aanpassen. De beoordeling van jouw pakketten door anderen kun je zelf niet aanpassen. Neem contact met ons op wanneer ze onmiskenbaar niet kloppen: wij passen dan de beoordeling aan.

 

4.7 Geinteresseerden kunnen zich weer terugtrekken en zijn niet tot ruilen verplicht.

 

 

5. Betaalwijzen
5.1 De kosten voor het krijgen van pakketten zijn weergegeven in de uitleg van de werking van KrijgdeKleertjes.nl.
Betalingen kunnen verlopen via tussenpartijen als PayPal, IDeal, Visa of Mastercard. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze aanbieders van toepassing.

 

5.2. Voor het gebruik van overige betaalwijzen, verwijst KrijgdeKleertjes.nl je naar de diverse Tips voor Veilig Handelen op internet.

 

5.3 Bij technische storingen, zoals het niet bereikbaar zijn van KrijgdeKleertjes.nl of overmacht, is KrijgdeKleertjes.nl niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van pakketten.

 

5.4 KrijgdeKleertjes.nl is niet betrokken bij betalingen tussen de afnemer en de aanbieder. Als er iets misgaat met de betalingen tussen bezoekers van de website is KrijgdeKleertjes.nl hier dan ook niet aansprakelijk voor.

 

6. Rechten gebruiker

6.1 Je staat ervoor in dat je zelf de auteur bent van de inhoud die je op de website plaatst (je hebt zelf de Intellectuele Eigendomsrechten). Daarnaast moet je hier ook toe bevoegd zijn.

 

6.2 De inhoud die je plaatst op KrijgdeKleertjes.nl blijft van jou (je behoudt je Intellectuele Eigendomsrechten). Je gaat ermee akkoord dat je aan KrijgdeKleertjes.nl een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie verleent om de content te gebruiken voor het functioneren en de promotie van onze website. 

 

6.3 Als jij of KrijgdeKleertjes.nl je inhoud van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

 

7. Ontoelaatbaar gebruik
7.1 Je staat ervoor in dat je bevoegd bent om van de website van KrijgdeKleertjes.nl gebruik te maken en dat je hierbij handelt zoals omschreven in deze huisregels. Vanwege deze toezegging mag je onze website niet gebruiken voor ‘harvesting’ of het op een andere manier zonder toestemming verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat je inhoud plaatst:

 • (a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of op een andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
 • (b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
 • (c) die (seksueel) intimiderend is;
 • (d) die onjuist, misleidend en onvolledig is;
 • (e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
 • (f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
 • (g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze website of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
 • (h) die de infrastructuur van de website KrijgdeKleertjes.nl onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
 • (i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KrijgdeKleertjes.nl, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
 • (j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie;
 • (k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen
 • (l) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
 • (m) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • (n) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) KrijgdeKleertjes.nl, andere gebruikers of derden; en
 • (o) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

 

8. Misbruik
8.1 Je kunt je KrijgdeKleertjes.nl erop attent maken dat op de website inhoud is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, vragen we je aan te geven:

 • (a) wat je e-mailadres is;
 • (b) of de inhoud inbreuk maakt op je (Intellectuele Eigendoms)rechten, privacy of enig ander recht van jou.; en
 • (c) of jij degene bent die inderdaad over deze rechten te beschikt.

 

8.2 Je erkent dat KrijgdeKleertjes.nl jouw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de inhoud op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen jullie beiden.

 

9. Maatregelen
9.1 Bij overtreding van de regels zullen we je in de meeste gevallen eerst waarschuwen. We kunnen een overtreding zelf signaleren, of optreden op basis van meldingen en klachten van gebruikers of anderen. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan KrijgdeKleertjes.nl naar eigen inzicht en zonder dat we hoeven uitleggen waarom onder meer de volgende maatregelen nemen:

 • (a) verwijdering van de inhoud die je geplaatst hebt , zoals bijvoorbeeld je waardering, aanbod of persoonlijke pagina; en
 • (b) jouw gebruik van onze website, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen.
 • (c) verstrekking van jouw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid

 

9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet uitputtend. Daarnaast houden we het recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

9.3 Voor zover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op jou verhaald.

 

10. Aansprakelijkheid
10.1 KrijgdeKleertjes.nl is niet aansprakelijk voor wat andere gebruikers van de website op de website plaatsen of doen. De meeste inhoud op KrijgdeKleertjes.nl is afkomstig van andere gebruikers. Daarom geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven voor de permanente of beveiligde toegang tot onze website.

 

10.2 KrijgdeKleertjes.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade (directe, bijzondere, indirecte en gevolgschade) die het gevolg zijn van het gebruik en functioneren van onze website. Hieronder valt gederfde winst en het verlies van jouw gegevens, maar het is niet beperkt tot deze zaken.

 

10.3 Voor zover KrijgdeKleertjes.nl voor de in artikel 10.1 en 10.2 bepaalde schade wel aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid ten opzichte van jou of anderen beperkt tot:

 • (a) het totale bedrag van de vergoedingen die je aan KrijgdeKleertjes.nl hebt betaald over de 12 maanden die vooraf gingen aan de handeling waardoor de schade is ontstaan; of
 • (b) €25,-, al naar gelang wat hoger is.

 

10.4 Jouw claim tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden. Stel daarom  KrijgdeKleertjes.nl zo snel mogelijk van de ontstane schade op de hoogte.

 

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid
11.1 Op het gebruik van de website en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

12. Overige bepalingen
12.1 Deze huisregels omvatten de hele overeenkomst die KrijgdeKleertjes.nl en jij hebben gesloten over het gebruik en functioneren van de website. Eventuele eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

 

12.2 KrijgdeKleertjes.nl mag deze gebruiksvoorwaarden altijd aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij je eerstvolgende gebruik van de website.

 

12.3 Indien KrijgdeKleertjes.nl één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, betekent dat niet dat we afstand doen van het recht om dit op een later moment alsnog te doen.

 

12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van KrijgdeKleertjes.nl, kun je contact opnemen met KrijgdeKleertjes.nl via de vermelde contactgegevens op de website.

 

 

Deze Huisregels zijn voor het laatst gewijzigd op 2 oktober 2012.