achtergrondplaatje

Stichting ProRuil

KrijdeKleertjes is een project van stichting ProRuil. Op deze pagina vind je de officiele informatie.

 

 • De naam van de instelling : Stichting ProRuil
   
 • Het RSIN/fiscaal nummer : 851542293

 

Artikel 2 uit onze statuten.

1. De stichting heeft ten doel:
a) Het bijdragen aan duurzaamheid door het faciliteren van onderlinge ruil van spullen;

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

een website met een database van spullen waaruit ouders onderling kunnen ruilen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
 

 • Beleidsplan (volgt)
   
 • Bestuurssamenstelling en namen bestuurders
  Martine Boonk, voorzitter
 1.     Annunziata Tanzarella, secretaris

    Amanda Mens- Roelofs, penningmeester

    Ada Franse, algemeen bestuurslid

 

 • Het beloningsbeleid

Uit de statuten, artikel 3.5:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
(Op dit moment krijgen de bestuurders geen beloning en wordt er geen vacatiegeld of andere beloning gegeven.)
 

 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014:

 

 • Een financiële verantwoording

Financieel verslag 2012 (volgt)
Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2014